Jesteś tutaj: StartRekrutacjaRegulamin uczestnictwa w kursach
Regulamin uczestnictwa w kursach


1. Rejestracja oraz zasady dokonywania opłat za kurs.

 • Przed przystąpieniem do zajęć uczeń dokonuje bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 10 PLN oraz opłaty za dwa pierwsze miesiące nauki (nie dotyczy zajęć indywidualnych);
  • kolejne opłaty dokonywane są za miesiąc z góry do końca poprzedzającego miesiąca na konto szkoły lub w sekretariacie;
  • po opłaceniu każdej kolejnej raty za kurs, wpłacający otrzyma dokument potwierdzający dokonanie wpłaty;
 • uczeń nie wywiązujący się z opłat w wyznaczonym terminie traci prawo do uczestniczenia w zajęciach kursu do momentu uregulowania wszelkich zaległych i bieżących należności;
 • uczeń może zrezygnować z uczestnictwa w kursie językowym po każdym pełnym miesiącu nauki, jednocześnie tracąc prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Rezygnacja wymaga przedłożenia z miesięcznym wyprzedzeniem pisemnego oświadczenia pełnoletniego uczestnika kursu, rodziców lub opiekunów.

2. Obecność na zajęciach.

Uczeń jest zobowiązany do regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia. Koszt zajęć opuszczonych przez ucznia nie zostanie odliczony od kwoty opłaty za kurs. Ponadto raz w semestrze każdy uczeń może otrzymać tzw. raport o postępach w nauce, w którym wyszczególnione zostaną:

 • ilość oraz termin nieobecności na zajęciach;
 • oceny cząstkowe;
 • przewidywana ocena na koniec semestru / roku szkolnego;
 • opinia nauczyciela o uczniu.

Zajęcia indywidualne, które zostały odwołane przez lektora lub uczestników kursów zostaną odrobione w terminie późniejszym, uzgodnionym pomiędzy SJO "BEST" a uczestnikami kursu.

3. Zgłaszanie uwag i zastrzeżeń.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące różnorodnych aspektów pracy SJO Best prosimy kierować bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego zajęcia bądź do sekretariatu szkoły. Ponadto raz w semestrze zostaną rozprowadzone wśród uczniów anonimowe kwestionariusze, w których prosimy rodziców i uczniów o wyrażenie własnych opinii dotyczących pracy szkoły.

4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego.

Zaświadczenie zostanie wydane na ostatnich zajęciach w roku szkolnym. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest regularne i punktualne uczęszczanie na zajęcia, oceny ze wszystkich sprawdzianów oraz uregulowanie wszystkich opłat za kurs.

.

.

Joomla templates by Joomlashine